SFK Bloody Joxer

Stanovy SFK Bloody Joxer

 

Preambule:

   Cílem činnosti SFK Bloody Joxer (dále SFKBJ) je šíření dobrého jména SFKBJ, udržování světlé památky XWP, HTLJ atd., šíření jejich popularity mezi laickou i "odbornou SF&F" veřejností, a to pomocí

  • přítomnosti, přednášek či jiných akcí na různých conech,
  • pořádáním XenaCONu a jiných společenských akcí,
  • publikováním na Inetu i v tisku,
  • udržováním databáze CS xenitů,
  • pořádáním soutěže o nejlepší fan-výtvor (povídka, obrázek, musicvideo,...)
  • atd.
  • a "last but not least" se u toho skvěle bavit :-)))

 

Stanovy:

 

1) Definice

a) Předsednictvo: voleno výroční členskou schůzí; skládá se z předsedy a dvou místopředsedů; předsednictvo reprezentuje SFKBJ při jednání s jinými subjekty nebo pověřuje tímto jednáním jednotlivé členy SFKBJ, zodpovídá za chod SFKBJ, snaží se usměrnit chaotickou činnost jednotlivých členů SFKBJ, vyhlašuje hlasování na základě vlastního uvážení nebo na základě návrhu členů SFKBJ

 

2) Členství

a) Členem SFKBJ se může stát libovolné individuum se zájmem o XWP, HTLJ a věci (i jedince) s tím spojené a ochotné zapojit se do činnosti směřující k plnění cíle činnosti SFKBJ.

b) Čekatelský status na členství v SFKBJ vzniká explicitním projevením zájmu o toto členství ze strany zájemce, a to buď písemnou nebo emailovou formou, adresovaným předsedovi SFKBJ. Ten o něm zpraví obratem ostatní členy Předsednictva a pokud ti nemají do dvou pracovních dnů žádných námitek (případně ještě před touto lhůtou členství schválí), je čekatel přijat mezi členy SFKBJ. V případě námitek vyhlásí Předsednictvo hlasování členů SKFBJ o přijetí, což se oznámí čekateli. Pokud hlasování rozhodne, že čekatel nebude přijat, může tento podat další žádost o přijetí za dva měsíce.
   Přijímací rituál se provede na nejbližší akci pořádané SFKBJ.

c) Po roce nečinnosti člena, díky nepřístojným projevům poškozujícím SFKBJ (podá-li někdo podnět, může Předsednictvo vyhlásit hlasování o vyloučení) nebo na vlastní žádost členství zaniká.

 

3) Výhody členů SFKBJ

a) sleva na fanzin a na vstupné na XenaCON, případně i na další akce (bude-li sleva vyhlášena)

b) přednostní účast na akcích pořádaných SFKBJ, pokud projeví zájem do určitého termínu před datem konání akce (zpravidla dva měsíce před zahájením), posléze je s nimi už zacházeno stejně jako s nečleny ("kdo dřív přijde")

c) podílejí se na rozhodování a směřování SFKBJ

d) mají právo oslovovat a být oslovováni ostatními členy SFKBJ oslovením "Joxere" (dámy, mají-li zájem, mohou vyžadovat oslovení "Meg")

e) mají právo používat klubový pozdrav na přivítání se s ostatními členy SFKBJ

 

4) Členské schůze

a) Všichni členové jsou povinni (omlouvá pouze úmrtí v rodině nebo morová epidemie) se účastnit výroční schůze, která se pořádá na XenaCONu. Na ní se řeší zpráva předsednictva, volba předsednictva, výhledy další činnosti.

b) V případě potřeby je možno svolat i mimořádnou schůzi, pokud se k tomu sejde celé Předsednictvo (nepřítomní místopředsedové mohou místo sebe pověřit jiného člena SFKBJ) a minimálně 1/2 "zbylé" členské základny

c) Schůze jako takové řeší připomínky či nápady členů SFKBJ, hlasuje o jejich návrzích, řeší spory mezi jednotlivými členy SFKBJ (ať se ti ve sporu nezúčastnění mají u čeho pobavit ;-) )

d) Každá schůze je zahájena sborovým zpěvem hymny SFKBJ "Joxer The Mighty" (Soundtrack2 verze), kterou je každý člen povinen naučit se v originále. Schůze je zakončena rovněž touto hymnou.

e) Hlasování na schůzích: při hlasování musí návrh získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů SFKBJ

f) Volby předsednictva: volí se tajným hlasováním přítomných členů SFKBJ; kandidát na předsedu musí získat minimálně 50% hlasů, pokud se mu to nepovede hned v prvním kole, tak následuje druhé kolo, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti (získají-li druhý, třetí atd. kandidát v pořadí stejně hlasů, rozhodne se mezi nimi v tzv. 1.5 kole ;-) ), vítěz druhého kola se stává předsedou; pokud po 1.5 či druhém kole mají vítězní kandidáti stejně hlasů, tak následuje tzv. kádrování ze strany členů, kteří pantomimicky předvedou scénu z XWP a který z kandidátů rychleji určí, ze které epizody scéna pochází (povoleny české (pokud si je někdo pamatuje ;-) ) i anglické názvy, ne však proslovy ala "jo to je to, jak tam ten udělal tohle"), stává se vítězem (účastní se pouze členové SFKBJ, kteří nejsou kandidáty, mezi kterými se rozhoduje); volba místopředsedů se provádí jednokolově, místopředsedy se stávají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, při rovnosti hlasů u druhého, třetího atd. kandidáta v pořadí se opět kádruje; nejprve se uzavírá kandidátní listina na post předsedy, poté proběhne volba předsedy, následně se uzavře kandidátní listina na posty místopředsedů (na kterou se tudíž mohou na poslední chvíli přihlásit neúspěšní kandidáti na post předsedy), poté proběhne volba místopředsedů

 

5) Hlasování mimo schůze

a) Předsednictvo může iniciovat hlasování i v mezidobí mezi členskými schůzemi; k takovémuto hlasování dochází prostřednictvím Inetu; hlasování je vyhlášeno rozesláním mailu členům SFKBJ, kteří mají poté 14 dní (v případě oprávněné nutnosti možno zkrátit až na minimální délku pěti dnů, na tuto okolnost je upozorněno) na zaslání své volby; ke schválení musí návrh získat nadpoloviční většinu došlých hlasů

 

6) Zánik SFKBJ

a) Pokud počet členů SFKBJ klesne pod tři, SFKBJ zaniká (dva už nejsou kolektiv).

b) Všichni pozůstalí jsou povinni tuto smutnou událost pořádně zapít.

 

7) Odkaz Joxera Velikého

Za účelem uctění památky Joxera si každý člen SFKBJ může dělat co chce a na stanovy se úplně vykašlat nebo je vesele ignorovat. A to včetně tohoto bodu.

 

8) Disclaimer

Přestože Joxer v průběhu natáčení zemřel, jeho duch žije a kráčí dál.